10.00 € mokestis per mėnesį, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, išskyrus vasaros laikotarpį, įstaigos ugdymo reikmėms. Mokestis už vaiko dienos maitinimą, kurio dydis yra 100% nustatytos vaikų dienos maitinimo normos. Mokesčio ir lengvatų tvarkos aprašas | Priedas TSE-168 nuorašas